Kvaliteedi tagamise alused

MTÜ Taastumisekunst  koolituste kvaliteedi tagamise alused

 

 1. Üldsätted

1.1 MTÜ Taastumisekunst  (edaspidi: Koolitaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, asutuse põhikirjast, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, täiskasvanute koolitaja eetikakoodeksist, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

 

1.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest. MTÜ Taastumisekunst töö põhiväärtused: empaatia, armastus, usaldusväärsus, kõrge kvaliteet. Koolituste läbiviimisel lähtume andragoogika põhimõtetest: võrdsus, partnerlus, praktilisus, tolerantsus, iseseisvus, aktviivne osalus.

 

1.3 Koolitaja korraldab täienduskoolitusi järgmistes valdkondades:

1.3.1 Sotsiaalne rehabilitatsioon;

1.3.2 Eneseareng

1.3.3 Tervisetaastamine;

1.3.4 Likumisharidus;

1.3.5 Vaimne tervis ja heaolu;

1.3.6 Terviseõpetuse oskused ja nende kujundamine;

1.3.7 Terviseedendus;

 

 1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

2.1.1 Koolitaja multifunktsionaalsed suured, avarad ja valgusküllased ruumid asuvad aadressil Jõhvi,  Pargi 27, Holistika Stuudios,kus Koolitaja käsutuses  on 3 ruumi väikestele gruppidele – kuni 8-le inimesele. Kahes ruumis, mis on sisustatud professionaalse Pilatese treeningu aparatuuridega, saab teha ka individuaalseid treeninguid. Kaks pinda saab ühendada üheks suureks ruumiks ja kasutada seda suurema osalejatearvuga loengute ja seminaride läbiviimiseks. Kolmas ruum on teraapiakabinet, kus saab samuti teha koolitusi või loenguid – ruum mahutab kuni 8 inimest. Õpperuumide üldpind on 113m². Õpperuumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid ning õppelauad ja -toolid. Koolituste ja loengute läbiviimiseks ning õppematerjalide ettevalmistamiseks on võimalik kasutada kohapeal printimis-, paljundamis, ja esitlusvahendeid st kõikides õpperuumides on  CD ja MP3-mängijate, arvuti ja dataprojektori kasutamise võimalus ning tasuta internetiühendus.Holistika Stuudios on ka köök, milles on kahekohaline elektripliit, soe ja külm vesi, kraanikauss, nõudepesumasin ning muud vajalikud köögitarbed praktilise töö läbiviimiseks. Samuti on Holistika Stuudiol oma riietusruum.

 1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist.

3.2 Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel.

3.3 Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.

3.4. Avatud koolituste kinnitatud õppekavd avalikustatakse asutuse veebilehel www.holistikastuudio.ee

 

 1. Õpetajate kvaliteedi tagamise alused

 

4.1 Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

4.2 Koolitajad peavad jagama andragoogika põhimõtteid ja vastama täiskasvanute koolitaja vähemalt tase 5 kutsestandardi nõudmistele.

4.3 Kõigi avatud koolituste raames õpetavate õpetajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Koolitaja veebilehel.

 • Õpetajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

 

 1. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui ka anonüümselt.

5.2 Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse läbiviimisel või korralduses.