Õppekorralduse alused

1. Üldsätted

 

1.1 MTÜ Taastumisekunst  lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, täiskasvanute koolitaja eetikakodeksist, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

 

1.2 MTÜ Taastumisekunst pakub täiskasvanutele suunatud  vabahariduslikku koolitusi nii Eestis kui ka välismaal.

 

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest. MTÜ Taastumisekunst töö põhiväärtused: empaatia, armastus, usaldusväärsus, kõrge kvaliteet. Koolituste läbiviimisel lähtume andragoogika põhimõtetest: võrdsus, partnerlus, praktilisus, tolerantsus, iseseisvus, akviivne osalus.

 

1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

 

1.5. Koolitajal on õigus teha koolituste ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti või telefoni teel.

 

1.6. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitustena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

 

1.7. Õppetöö toimub eesti, vene ja inglise keeles.

 

1.8. Individuaalne õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis.  Gruppidele  koolitusi toimuvad tööpäeviti õhtustel aegadel ja nädalavahetustel.

 

1.9. Iga koolituse alusdokumendiks on õppekava, milles on määratletud:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.10. Õppekavad ja muudatused õppekavas kinnitab MTÜ Taastumisekunst.

 

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

 

2.1 MTÜ Taastumisekunst kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e-post, osaleja telefon ja osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolituse lõpus väljastataval tunnistusel või tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele (§6).

 

 1. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

 

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerumiseks võib saata e-kirja MTÜ Taastumisekunst tegevjuhile  e-postile katja.loide@gmail.com  või kasutada Koolitaja veebilehel olevat registreerumisvormi.

3.1.2. Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood, arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija  e-posti aadressile. Kui õppijaga sõlmitakse registreerumise järel leping, tuleks see välja tuua.

3.1.3. Õppijal on õigus saada täiendavat infot MTÜ Taastumisekunst kontaktisikult, kelle kontaktid on leitavad www.holistikastuudio.ee  veebilehelt.

 

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

 

3.2.1. Koolitusgrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

 

3.2.2. MTÜ Taastumisekunst koostab koolitusel osalevate õppijate nimekirja ning kinnitab selle.

 

3.2.3. MTÜ Taastumisekunst on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel hiljemalt kahe (2) päevase etteteatamisega.

 

4.Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

 

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on MTÜ Taastumisekunst poolt koolitusgruppi arvatud ning kes on tasunud koolituse arve.

 

4.2. Arve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu.

 

5.Koolituse lõpetamise ja koolituselt väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise (test/vestlus) läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul kui koolitus ei lõppe hindamisega või juhul kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.

 

5.2. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja õppija sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve mittetasumisel või lepingutingimuste rikkumisel. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja ka peale koolituse lõppemist ja tunnistuse või tõendi väljastamist.

 

 1. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

 

6.2. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata MTÜ Taastuimisekunst poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

 

6.4. Koolitusasutuses ei toimu õppetasust vabastamist.

 

7. Koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamine

 

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada MTÜ Taastumisekunst kontaktisikut e-kirja teel ( sekretar.holistika@gmail.com).

 

7.2. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest kuni 7 päeva enne koolituse algust, tagastatakse 100% õppetasust.

 

7.3. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest 2-6 päeva enne koolituse toimumist, tagastatakse 75% õppetasust.

 

7.4. Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või ei teata koolitusest loobumisest, ei tagastata õppetasu.

 

7.5. Kui koolitus jääb ära Koolitajast tingitud põhjustel, tagastatakse koolitusele registreerunule 100% õppetasust.

 

7.6. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele MTÜ Taastumisekunst korraldavale koolitusele.

 

8. Koolituse katkestamine

 

8.1 Koolituse katekestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, töölähetus vms), saab õppija liituda järgmise koolitusgrupiga.

 

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1. Õppijal on õigus:

9.1.1. nõuda kvaliteetset koolitust;

9.1.2. saada teavet õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.3. nõuda õppetasu tagastamist Koolitaja poolsetest põhjustest tingitud ära jäänud koolituste eest;

9.1.4. saada koolituse lõpus koolitusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

 

9.2. Õppija on kohustatud:

9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt täienduskoolitusasutuse töötajate korraldustele;

9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja muud MTÜ Taastumisekunst vara;

9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 

11. Vaidluste lahendamise kord

 

11.1 Koolitaja ja õppija vahel tekkinud eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse need lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.